Znaki jakości i certyfikaty

Certyfikacja, dlaczego jest niezbędna?

Zarówno z perspektywy osoby poszukującej pracy, jak i zleceniodawcy w naturalny sposób chcesz wiedzieć, czy masz do czynienia z solidną firmą.

Zaufanie i pewność; Do usług!

Uważamy, że dobro człowieka jest bardzo ważne, dlatego zdecydowaliśmy się przestrzegać wszystkich ważnych certyfikatów. Daje to pewność współpracy i pewność na przyszłość. Ale co dokładnie oznaczają certyfikaty i co oznaczają? Przeanalizujmy kilka z nich:

Norma NEN:
Posiadanie certyfikatu agencji pracy tymczasowej zgodnie z normą NEN 4400-1 daje Twoim klientom pewność, że wywiążesz się z obowiązków wynikających z prawa pracy. Ponieważ jeśli jako agencja pracy tymczasowej nie dopełnisz tych obowiązków, fiskus może pociągnąć do odpowiedzialności zatrudniającego. Najemca może wówczas otrzymać dodatkową karę lub karę pieniężną. Twój klient nie chce narażać się na takie ryzyko, dlatego będzie współpracował wyłącznie z certyfikowaną agencją pracy.

Agencja pracy certyfikowana zgodnie z niniejszą normą NEN w każdym przypadku będzie przestrzegać następujących obowiązków prawnych wynikających z zatrudnienia:
> Deklaracja i zapłata należnych podatków od wynagrodzeń i podatku obrotowego
> Płacenie wynagrodzeń zgodnie z WML
> Administracja dokumentami identyfikacyjnymi oraz przeprowadzanie kontroli tożsamości i sprawdzania, czy jesteś uprawniony do pracy w Holandii.

Rejestr SNA
Znak jakości SNA został stworzony właśnie po to, aby ograniczyć to ryzyko dla osób zatrudniających pracowników i klientów pracy. SNA oznacza Fundację Standardów Pracy. Znak jakości SNA jest znakiem jakości dla wszystkich agencji pracy tymczasowej i (pod)wykonawców prac. SNA przyznaje znak jakości SNA w oparciu o normę NEN 4400-1. Każda agencja zatrudnienia certyfikowana (wg normy NEN 4400-1) jest wpisana do rejestru SNA.

Certyfikat VCU
Tot Uw Dienst pośredniczy w przypadku pracowników tymczasowych, którzy również wykonują ryzykowną pracę lub pracują w ryzykownym środowisku, wówczas mądrze byłoby rozważyć również certyfikację VCU. VCU oznacza listę kontrolną dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy organizacji zatrudnienia. Jest to przeznaczone głównie dla pracowników tymczasowych, którzy pracują w fabrykach lub na budowach, warsztatach i instalacjach. Klienci ci zazwyczaj sami posiadają certyfikat VCA. Klient ma władzę i nadzór m.in. nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami tymczasowymi, jednak może żądać, aby agencja pracy, z którą współpracuje, posiadała certyfikat VCU. Certyfikat ten wskazuje, że jako agencja pracy tymczasowej Ty, wraz ze swoimi kandydatami i klientami, jesteście zobowiązani do przestrzegania dobrej kultury bezpieczeństwa.

SNCU
Organiza cjA, z którq wspótpracujemy to Fundacja na rzecz Przestrzegania Uktadu Zbiorowego Pracy dta Pracowników Tymczasowych (SNCU). SNCU udziela inFormacji na temat Uktadu Zbiorowego Pracy dta Pracowników Tymczasowych i monitoruje przestrzeganie Uktadu Zbiorowego Pracy. SNCU dziata zatem jako organ wykonawczy, zapewniajqcy pracownikom Lymczasowym godziwe wynagrodzenie iw Een sposób dq2y do zapewnienia równych warunków dziatania agencjom pracy tymczasowej.

Stichting Normering Flexwonen
Fundacja Flex Living Standards Foundation (SNF) prowadzi rejestr Firm spetn iajqcych sta n da rdy dotyczqce m ieszka ó d ta pracown ików m i g rujqcych i utrzymuje te standardy. Uwzglqdniane sq takie elementy, jak przestrzeÉ i prywatnoÉé, urzqdzenia sanitarne, bezpieczeóstwo i higiena, udogod n ien ia, dosta rcza n ie i n Formacji, bezpieczeóstwo przeciwpo2a rowe i dobre praktyki w zakresie zatrudnienia. Ka2dy etement ma okre3lone wymagania dotyczqce zakwaterowania. Tot Uw Dienst znajduje siq w tym
rejestrze ijesteÉmy z tego dumni!

Poznajmy się!
Nasz menadzer jest zawsze do Twojej dyspozycji. Zadzwori pod numer 0485 470 026 tub wyítU e-mait na adres sales@uitzendtud.nI

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Houtzagerijstraat 22
5451 HZ Mill

0031 (0)485 470 026
info@uitzendtud.nl